Gris Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

فروش بازی Gris از یک میلیون نسخه گذشت. Nomada Studio : از این اتفاق خوشحالیم

فروش بازی Gris از یک میلیون نسخه گذشت. Nomada Studio : از این اتفاق خوشحالیم

گریس یک دختر جوان امیدوار است که در دنیای خودش گم شده است و با یک تجربه دردناک در زندگی خود روبرو است. سفر او از طریق غم و اندوه در لباس او نمایان می ادامه مطلب